مرور در برچسب

احتکار چیست

فاصله تا نهادینگی ارزش های مدنی

به نظر مي رسد ريشه رفتاري كه تحت عنوان خريد احتكارگونه اجناس و اقلام خوراكي و مورد نياز مردم مطرح شده را بايد در تاريخ اين مملكت جست. اين قبيل رفتارها مربوط به امروز نيست. در واقع مردم هرازگاهي كه احساس قحطي در جامعه پيش مي آيد و شرايطي پيش…