مرور در برچسب

اتحادیه های کارگری

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مدل رفاه نوردیک دارای برخی ویژگی‌هاست که ارزش مطالعه برای کشورهایی را دارد که خواهان ایجاد هماهنگی در جوامع‌شان هستند. کشورهای دارای مدل نوردیک از مدل اقتصاد باز تبعیت می‌کنند، کشورهایی که بخش عمومی آن‌ها نقش بسیار قوی و گره خورده با منافع اجتماعی دارد. در این…
ادامه نوشته