مرور در برچسب

اتحادیه های کارگری

رفاه از نوع نوردیک

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مدل رفاه نوردیک دارای برخی ویژگی‌هاست که ارزش مطالعه برای کشورهایی را دارد که خواهان ایجاد هماهنگی در جوامع‌شان هستند. کشورهای دارای مدل نوردیک از مدل اقتصاد باز تبعیت می‌کنند، کشورهایی که بخش عمومی…