مرور در برچسب

ائتلاف آزادی

آگاهی فعالین نشریاتی در سراسر کشور از حقوق خود از سویی و اطلاع ایشان از چارچوب های فعالیت در قالب نشریات دانشجویی از سوی دیگر و هم چنین آشنایی با روند کار و امور اداری مربوطه، گامی بزرگ در راستای تأمین فضایی امن و آزاد برای فعالیت دانشجویی و هم چنین کاستن از مخاطراتی است که گاها معلول همین ناآگاهی…
ادامه نوشته