مرور در برچسب

آینده‌اندیشی

آیندهٔ علوم انسانی در ایران (مقاله)

در مقالهٔ حاضر، پس از اشارهٔ کوتاهی به اهمیت مطالعات آینده‌اندیشانه و چگونگی انجام این مطالعات و میزان اعتبار نتایج آنها، به این پرسش پرداخته می‌شود که راز اهمیت علوم انسانی در مقایسه با علوم دیگر در چیست؟ بر مبنای پاسخی که برای این پرسش…