مرور در برچسب

آگوست کنت

مسائل اجتماعى را به ساده ترین وجه، به منزله پرسش هایى پیچیده در باب جوامع انسانى توصیف کرده اند که به منظور یافتن راه حلى مطرح شده اند. تفکیک این پرسش ها و قرار دادن جداگانه آن ها به عنوان موضوع مطالعات و نتایج جامعه شناختى، متکى بر موضوع روز بودن، رواج داشتن و نتایج عملى آن هاست. در جامعه اى که…
ادامه نوشته