مرور در برچسب

آگراندیسمان

خطر این است خطر ما نیروهایی است که میخواهند از ترس آدمی استفاده کنند تا فردیت او و روحش را بگیرند و او را تقلیل دهند به توده ای ناتوان از تفکر به واسطه ترس و رشوه! غذای رایگانی به او بدهند که خود به دست نیاورده و پول آسان و مفتی که به خاطرش کار نکرده! و به این ترتیب روحش را از او بگیرند! این چیزی…
ادامه نوشته