مرور در برچسب

آگاهی عملی

تئوری ساخت یابی گیدنز از مهم ترین تئوری های تلفیقی در جامعه شناسی است. گیدنز در این تئوری با تلفیق دو سطح خرد و کلان در تئوری پردازی تلاش کرده تا بینش تئوریک جامع تری را برای توصیف و تحلیل ساختارهای اجتماعی و نیز کردارهای عاملان اجتماعی در دوران مدرن به دست دهد. در این مقاله ضمن تشریح ابعاد این…
ادامه نوشته