مرور در برچسب

آگاهی زنان

همواره وضعیت اجتماعی زنان که نشات گرفته از تغییرات جامعه می‌باشد، در دوره‌های مختلف تاریخی دچار تحول و با افت‌وخیزهای زیادی همراه بوده است. شاید بتوان از حمله اعراب به ایران به‌عنوان مهم‌ترین عامل تغییرات در میان ایرانیان نام برد که موجب پذیرش ارزش‌های عربی- اسلامی در ایران گردید و تغییرات مستقیم و…
ادامه نوشته