مرور در برچسب

آگاهی زنان

بررسی تطبیقی تاریخی سیر آگاهی زنان در ایران

همواره وضعیت اجتماعی زنان که نشات گرفته از تغییرات جامعه می‌باشد، در دوره‌های مختلف تاریخی دچار تحول و با افت‌وخیزهای زیادی همراه بوده است. شاید بتوان از حمله اعراب به ایران به‌عنوان مهم‌ترین عامل تغییرات در میان ایرانیان نام برد که موجب…

چرا زنان خشونت را تحمل و تایید می کنند؟

در طول تاریخ به اشکال مختلف بد رفتاری و خشونت نسبت به زنان وجود داشته که در حوزه های خصوصی و عمومی زندگی تجربه می شود به گونه ای که به عنوان یکی از جرایم رایج اجتماعی و از مشکلات اجتماعی در جهان امروز به حساب می آید. معمولا خشونت- عملی با…