مرور در برچسب

آگاهی استدلالی

تئوری ساخت یابی آنتونی گیدنز: پیامدهای تئوریک و روش شناختی و کاربرد عملی آن در جامعه شناسی

تئوری ساخت یابی گیدنز از مهم ترین تئوری های تلفیقی در جامعه شناسی است. گیدنز در این تئوری با تلفیق دو سطح خرد و کلان در تئوری پردازی تلاش کرده تا بینش تئوریک جامع تری را برای توصیف و تحلیل ساختارهای اجتماعی و نیز کردارهای عاملان اجتماعی در…