مرور در برچسب

آگاهي طبقاتی

آگاهی طبقاتی، آگاهی از نظام طبقاتی، از جمله طبقه‌ای که فرد خود را بدان متعلق می‌داند و نیز تصور خاصی که از نظام طبقاتی دارد، می‌باشد. این مفهوم، و یا به تعبیر درست‌تر، "ایدئولوژی طبقاتی" جانشین "روح قومی" شد که خود نیز جایگزین "آگاهی به خودی خود" گشت. در فاصله سال‌های 1848 و 1851م با توجه به…
ادامه نوشته