مرور در برچسب

آکادمیسین

مهم ترین آفاتی که دامن گیر روشنفکر می توانند شد عبارتند از : ۱- نماینده و سخنگو مردم دانستن خود این که روشنفکر خود را نماینده و سخنگوی مردم (لابد در برابر قدرت حاکمه) بداند و طبعاْ پاس دار باورها، نگرش ها، و ارزش های آنان باشد. خیر و صلاح مردم در این است که به بازنگری مدام در باورها، نگرش ها، و…
ادامه نوشته