مرور در برچسب

آنچه با پول نمی توان خرید

بازاری شدن جهان زیست انسان معاصر: روایت سندل

مایکل سندل از مشاهیر فلسفه سیاسی معاصر غرب و از چهره های مطرح اندیشه جماعت گرایی است. شهرت و اهمیت سندل بیش از هر چیز متاثر از کتاب تاثیرگذارش «لیبرالیسم و محدودیت های عدالت» است که در سال ۱۹۸۲ و در نقد اثر برجسته ی جان راولز یعنی نظریه…