مرور در برچسب

آنومی

خودکشی

کار دورکیم کاملترین جامع ترین و پر نفوذترین نظریه اجتماعی خودکشی است. استدلال دورکیم این بود که نظم و انسجام نرخ های خودکشی واقعیتی اجتماعی است که با میزان ادغام و همبستگی افراد و نظارت و کنترل نیروهای اخلاقی زندگی جمعی بر آنها تبیین…

شرایط آنومیک دانشگاه؛ محصول شرایط آنومیک جامعه

روند فعلی دانشگاه ها در ایران و شرایط ناگوار و نگران کننده حاکم بر آن ها از ساختار اداری و مدیریتی آن گرفته تا عملکرد استادان و دانشجویان همگی نگرانی ها و دغدغه های فراوانی را فراهم آورده که واکاوی و بررسی هر چه بیشتر پیرامون آن را ضروری…

هنجار

مفهوم هنجار در کلی ترین معنای به وجود یک الگو اشاره می کند. در نظریه اجتماعی که بر هنجارهای اجتماعی متمرکز می‌شود، این مفهوم به دو شیوه اصلی پرورانده شده است. اول، مفهوم هنجار به منزله الگوی بالفعل رفتار و چیزی که "بهنجار" باشد به این معنا…

تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهت‌ها، تفاوت‌ها و شیوه‌های اندازه‌گیری

تئوری آنومی دو صاحب‌نظر اصلی دارد؛ یکی دورکیم به عنوان بنیان‌گذار و دیگری مرتن به عنوان کسی که این تئوری را بسط داد و نظام‌مند کرد. علیرغم این، تئوری آنومی دورکیم تفاوت‌های زیادی با تئوری آنومی مرتن دارد که تحت تأثیر سلطه تئوری مرتن بر…