مرور در برچسب

آنومی

کار دورکیم کاملترین جامع ترین و پر نفوذترین نظریه اجتماعی خودکشی است. استدلال دورکیم این بود که نظم و انسجام نرخ های خودکشی واقعیتی اجتماعی است که با میزان ادغام و همبستگی افراد و نظارت و کنترل نیروهای اخلاقی زندگی جمعی بر آنها تبیین می‌شود. خودکشی خودخواهانه و دیگر خواهانه به ترتیب از ادغام نشدن…
ادامه نوشته

هنجار

مفهوم هنجار در کلی ترین معنای به وجود یک الگو اشاره می کند. در نظریه اجتماعی که بر هنجارهای اجتماعی متمرکز می‌شود،…
تئوری آنومی دو صاحب‌نظر اصلی دارد؛ یکی دورکیم به عنوان بنیان‌گذار و دیگری مرتن به عنوان کسی که این تئوری را بسط داد و نظام‌مند کرد. علیرغم این، تئوری آنومی دورکیم تفاوت‌های زیادی با تئوری آنومی مرتن دارد که تحت تأثیر سلطه تئوری مرتن بر پژوهش‌های جامعه‌شناختی، عموماً نادیده گرفته شده‌است. هدف این…
ادامه نوشته