مرور در برچسب

آنومیک

دوره گذار را جدی بگیریم (خطر تعمیق فاصله‌های اجتماعی)

در این مصاحبه استدلال شده که فروپاشی اجتماعی مفهوم قابل قبولی برای توصیف شرایط جامعه ایران نیست، در عین اینکه نظام های سیاسی ممکن است فروبپاشند؛ اما نظام اجتماعی در جوامعی که ارزش های مشترک تاریخی و فرهنگی در در یک بستر ملی دارند به این…