مرور در برچسب

آنتروپولوژیک

آموخته هایم از شرح دکتر ح.ا. تنهایی بر جرج هربرت مید

نوشتار زیر به برخی از نکات متفاوت از کلیشه های رایجی اشاره دارد که ترجمه غلط و گرامری  اصطلاح تخصصیme & I ” “ به "من فاعلی / من مفعولی" یا "من / مرا" ایجاد و بر فضای اندیشه نظری جامعه شناسی سایه ای سنگین انداخته است. شوربختانه شاهد…