مرور در برچسب

آموزگار

مهم ترین شخصیت دنیا، معلم

در اهميت آموزش و پرورش و شاكله آن يعني معلم همين بس كه آدمي به دستان پر مهر اين شخصيت بزرگ تبديل به انسان مي شود .معلمي كه جهانيان آن را پاس داشته و همواره در جهت بهبود و منزلت بخشي به اين شغل مي كوشند ؛آلمان: سه گروه نباید پشت چراغ…