مرور در برچسب

آموزش

آموزش و پرورش ایران به شدت از دولت محوری رنج می برد. مراد البته صرفا تمرکز گرایی نیست که برخی از اقسام نظام های آموزشی جهان همچون فرانسه درگیر آن هستند بلکه منظور عبارت از چیرگی منطق دولت بر روح و کالبد این نهاد مهم و تاثیرگذار است. همین امر موجب تبدیل آموزش و پرورش به بنگاه ورشکسته ای شده است که نه…
ادامه نوشته
نابرابری اجتماعی یکی از مفاهیم اساسی در جامعه شناسی است. معمولا زمانی که از نابرابری اجتماعی صحبت می شود، نگاه در وحله اول به نابرابری های اقتصادی در جامعه برمی گردد و این آشکارترین نابرابری ها در جامعه است. گروهی از افراد جامعه به منابع ثروت و به تبع آن قدرت، دسترسی دارند اما نابرابری تنها به…
ادامه نوشته
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مدل رفاه نوردیک دارای برخی ویژگی‌هاست که ارزش مطالعه برای کشورهایی را دارد که خواهان ایجاد هماهنگی در جوامع‌شان هستند. کشورهای دارای مدل نوردیک از مدل اقتصاد باز تبعیت می‌کنند، کشورهایی که بخش عمومی آن‌ها نقش بسیار قوی و گره خورده با منافع اجتماعی دارد. در این…
ادامه نوشته