مرور در برچسب

آموزش و پروش

پشت پرده تغییر سند ملی به سند تحول بنیادین

سند تحول بنیادین آموزش وپرورش که در راستای سند چشم انداز ۲۰ سال کشور نوشته شد، همچون بسیاری از اسناد بالادستی در مرحله اجرا با فرازونشیب های بسیاری روبه رو شد. سندی که در نیمه راه نوشته شدن دستخوش تغییرات مدیریتی در وزارت آموزش وپرورش می…