مرور در برچسب

آموزش فروشی نیست

در قانون اساسی به نحو صریحی آمده:«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد...» این در حالی است که بعد از گذشت چهار دهه از عمر انقلاب، تنها مدارس غیرانتفاعی بنگاه‌های تجاری نشده، بلکه مدارس دولتی هم پولی شده‌اند.
ادامه نوشته