مرور در برچسب

آموزش عمومی

مسئلۀ واگذاری؛ طبقاتی‌شدن آموزش عمومی در ایران

در اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۵ گزارشی با عنوان «مسئلۀ واگذاری امور فرهنگی به مردم» از سوی گروه برنامه‌ریزی امور اجتماعی سازمان برنامه و بودجه تدوین شده که اصلی‌ترین هدف آن به اختصار اینگونه بیان شده است: «مدارس غیردولتی آنچنان توسعه یابند که امکان…