مرور در برچسب

آفات روشنگری

آفات روشنفکری

مهم ترین آفاتی که دامن گیر روشنفکر می توانند شد عبارتند از : ۱- نماینده و سخنگو مردم دانستن خود این که روشنفکر خود را نماینده و سخنگوی مردم (لابد در برابر قدرت حاکمه) بداند و طبعاْ پاس دار باورها، نگرش ها، و ارزش های آنان باشد. خیر و صلاح…