مرور در برچسب

آسیب‌های اجتماعی زلزله

همایش ملی یک سال پس از زلزله کرمانشاه؛ تجربه‌ها و سیاست‌ها

هدف همایش، احصا و جمع آوری تجربیات پژوهشی و آکادمیک در دانشگاه های کشور و در میان پژوهشگران و صاحب نظران حوزه علوم اجتماعی پیرامون زلزله کرمانشاه و پیامدهای اجتماعی آن است. در راستای تحقق این هدف ضرورت دارد اقدامات صورت گرفته در زمینه…