مرور در برچسب

آزادی بیان

مجموعه حقوق نشریات دانشگاهی

آگاهی فعالین نشریاتی در سراسر کشور از حقوق خود از سویی و اطلاع ایشان از چارچوب های فعالیت در قالب نشریات دانشجویی از سوی دیگر و هم چنین آشنایی با روند کار و امور اداری مربوطه، گامی بزرگ در راستای تأمین فضایی امن و آزاد برای فعالیت دانشجویی…