مرور در برچسب

آزادی اقتصادی

معرفی ۴ جریان اقتصادی فعال در ایران

از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 4 دیدگاه در اقتصاد ایران نمایان شد که قصد داشت بر اقتصاد ایران حاکم شود. هریک از این دیدگاه ها در ایران تئورسين ها، پایگاه ها و رسانه هایی دارند .اقتصاد بازار اقتصاد بازار یا اقتصاد آزاد یا اقتصاد لیبرالی…