مرور در برچسب

آزادي بيان

آزادی بیان

آزادی بیان از مصادیق آزادی و یکی ‌از پایه‌های دموکراسی و رفتارهای سیاسی مردم است که تأثیرگذاری آن به واسطه اظهار دیدگاه‌های خود، بر تصمیمات و عملکردهای دولت و دولت‌مردان مشهود است. براساس آزادی بیان که در جوامع مردم‌سالار حقّ طبیعی…