مرور در برچسب

آثار سید جواد طباطبایی

روی‌کرد حذفی خوش‌آمدن گفتن به توحش است

مدنیّت یعنی پذیرش قواعد عام. هر قدر تعداد بیش‌تری از افراد یک جامعه از قواعد عام‌تری پی‌روی کنند، یعنی آن جامعه از درجه‌ی مدنیّت بالاتری برخوردار است. وقتی قواعد عام را بپذیریم، دیگر حذف دیگری معنا ندارد. دکتر سیدجواد طباطبایی از بزرگان…