مرور در برچسب

آثار رفاهی سیاست

فارغ از آسیب‌شناسی علل و عواملی که منجر به وقوع تحولات اقتصادی پردامنه در 9 ماهه گذشته شده، آثار و تبعات ناخوشایند و ناگزیز این ناملایمات بر زندگی اقشار فرودست و آسیب‌پذیر جامعه اعم از کارگران، بیکاران، بازنشستگان را نمی‌توان کتمان کرد. اقصاد ایران چهاردهه است که با مسئله تورم و کاهش قدرت خرید دست…
ادامه نوشته