مرور در برچسب

آئین اندیشه در دام خود کامگی

در این نوشته انگاره به سراغ دیدگاه‌های چندی از صاحب‌نظران حوزه علوم اجتماعی و سیاسی رفتیم که علل توسعه‌نیافتگی ایران را حلاجی کنند. دکتر حسین بشریه اودر کتاب موانع توسعه سیاسی در ایران می کوشد تا موانع تاریخی و ساختاری ضعیف مدنی و سیاسی در ایران را عامل اصلی توسعه نیافتگی ایران قلمداد کند. وی در…
ادامه نوشته