مرور در برچسب

آئین اندیشه در دام خود کامگی

نگاهی اجمالی به علل توسعه نیافتگی ایران از دید صاحبنظران

در این نوشته انگاره به سراغ دیدگاه‌های چندی از صاحب‌نظران حوزه علوم اجتماعی و سیاسی رفتیم که علل توسعه‌نیافتگی ایران را حلاجی کنند. دکتر حسین بشریه اودر کتاب موانع توسعه سیاسی در ایران می کوشد تا موانع تاریخی و ساختاری ضعیف مدنی و سیاسی…