ساز و کارها و چشم اندازهای اقصاد سیاسی ایران – قسمت اول

محمد مالجو

محمد مالجو در این مجموعه درسگفتارهای کوتاه با شناسایی شش حلقه‌ی کلیدی در زنجیره ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران و صورت‌بندی شش منازعه‌ی کلیدی در صحنه‌ی اقتصاد سیاسی ایران و واکاوی شش بحران کلیدی حاصله در جامعه ی ایران نشان خواهد داد که تعمیق مناسبات طبقاتی سرمایه داری به موازات تضعیف تولید سرمایه دارانه چگونه بحران کنترل ناپذیری اقتصاد ایران را فراهم می سازد.

خروج از نسخه موبایل