چرا مارکس هنوز برای ما اهمیت دارد؟ (کمونیسم)

«کمونیسم»: اپیزود دوم از مجموعه فیلم های کوتاه پاول ماسون به مناسبت دویست سالگی مارکس👆
«سال ۱۸۴۷ست، لندن پایتخت سرمایه‌ی مالی‌ست و مارکس تصمیم به نگارش مانیفست کمونیست می‌گیرد. نوشته‌ای که هنوز الهام‌بخش مبارزه‌ی مردمان و مایه‌ی ترس طبقات فرادست است: مانیفست کمونیست».

 

خروج از نسخه موبایل