سالمندی، پدیده‌ای اجتماعی و نابرابر در ایران

آیا سالمندی زنان و مردان، تجربه­‌ای یکسان است؟آیا سالمندان با سطوح درآمدی مختلف، تجربه یکسانی از سالمندی خود دارند؟ آیا سالمندی طبقات اجتماعی مختلف به یک ­شکل است؟ آیا تجربه زیسته سالمندان روستانشین و شهرنشین یکسان است؟ آیا مرکزنشین­‌ها و حاشیه­‌نشین­‌ها، تجربه یکسانی از سالمندی خود دارند؟ درنهایت آیا تجربه سالمندی بین خود زنان تجربه­‌ای یکسان است…

راهی به رهایی

آنتونیو گرامشی از مارکسیست‌های هگلی توجه عمده‌ای به جنبش‌های فرودستان داشته است. همین امر او را به یکی از ارجاعات…

نگاه روز

آخرین نوشته‌ها

آپارات

مدرسه

راهی به رهایی

آنتونیو گرامشی از مارکسیست‌های هگلی توجه عمده‌ای به جنبش‌های فرودستان داشته است.…

چندرسانه‌ای

فرهنگ علوم اجتماعی

کتابخانه