ما آن روزی شادمانی را از دست دادیم که آن را صرفا در "زحمت" و "خرید کردن" و پرسه زنی در مال ها و فروشگاهها جستجو کردیم. شور زندگی زمانی از دست رفت که توانایی زبان و سخن گفتن را از دست دادیم...
ادامه نوشته