مرور نویسندگان

فردین علیخواه

جامعه شناس و استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان