نشست نابرابری در سلامت

یک‌شنبه 16 اردیبهشت، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

نشست نابرابری در سلامت
چالش برون سپاری، واگذاری، خصوصی‌سازی

یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۷ الی ۱۹

مکان: دانشکده علوم اجتماعی تهران، انجمن جامعه‌شناسی ایران، سالن کنفرانس

انجمن جامعه شناسی ایرانپیام روشن فکردانشکده علوم اجتماعی تهرانسلامتسیمین کاظمیعلی شفیعینشست