نشست موسسات حوزوی وجامعه‌شناسی تشیع

انجمن علمی جامعه‌شناسی با همکاری گروه مطالعاتی جامعه‌شناسی تشیع

انجمن علمی جامعه‌شناسی با همکاری گروه مطالعاتی جامعه‌شناسی تشیع برگزار می‌کند:

📌موسسات حوزوی وجامعه‌شناسی تشیع

🔶 دوشنبه۳اردیبهشت
🔹دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه‌تهران، سالن شریعتی
🕙 ساعت ۱۷تا۱۹

انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسیجامعه شناسی تشیعگروه مطالعاتی جامعه شناسی تشیعموسسات حوزوینشست