نشست سلبریتی‌گری: منطق دنیای امروز

با حضور دکتر خانیکی، خویی و پیوسته 17 اردیبهشت 97، ساعت 14 تا 17

 

 

 

نشست تخصصی سلبریتی‌گری: منطق دنیای امروز

با حضور:
دکتر هادی خانیکی
دکتر مهدی خویی
صادق پیوسته
۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۴ الی ۱۷
دانشکده ارتباطات علامه طباطبایی
انجمن علمی ارتباطاتسلبریتیصادق پیوستهمهدی خویینشستهادی هانیکی