بایگانی ماهانه

شهریور ۱۳۹۹

هیأت منصفه میلیونی

این روزها بحث‌ طرح روایت‌های قربانیان تجاوز و آزار جنسی در جامعه در فضای مجازی توجه‌ها را به خود جلب کرده‌است. به عنوان دانشجوی…