بایگانی ماهانه

آوریل 2019

امید به ناامیدى

چنین است رسم سرای درشت گهی پشت به زین ، گهی زین به پشت امید و زندگی به خوبی در این بیت از فردوسی به تصویر کشیده شده است. جریان…

سی مرغ برای سیمرغ

هشتصد سال پیش از این در نیشابور، روزگار کودکی بزرگمردی می گذشت که در شدت آلام و حرمان قابل قیاس با روزگار ما نیست اما! بدون مشابهت…