بایگانی ماهانه

می 2018

تبیین

تبیین به معنای ربط دادن چیزی که باید تبیین شود به چیز دیگری است که تبیین کننده است - ولی حتی این تعریف بسیار کلی نیز نمی تواند…