بایگانی ماهانه

خرداد ۱۳۹۷

تبیین

تبیین به معنای ربط دادن چیزی که باید تبیین شود به چیز دیگری است که تبیین کننده است - ولی حتی این تعریف بسیار کلی نیز نمی تواند…

پاشنه آشیلی به نام «فساد»

حال مبارزه با فساد در ايران خوب نيست؛ اين روزها اين تعبير تلخ به ترجيع‌بند گفتارها و نوشتارهايي بدل شده كه دلسوزان جامعه در تشريح…