بایگانی ماهانه

خرداد ۱۳۹۷

تبیین

تبیین به معنای ربط دادن چیزی که باید تبیین شود به چیز دیگری است که تبیین کننده است - ولی حتی این تعریف بسیار کلی نیز نمی تواند…