فایل صوتی نشست نقد مدیریت آسیب‌های اجتماعی

با حضور رضا امیدی، لیلی ارشد و محمد زاهدی اصل

نشست نقد مدیریت آسیب‌های اجتماعی به همت انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران، سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷ در دانشکده علوم اجتماعی علامه برگزار شد.

در این نشست رضا امیدی به آسیب‌شناسی سیستم مدیریتی کشور در حل مسائل اجتماعی پرداخت و مواردی چون نداشتن نهاد سیاستگذاری اجتماعی واحد در کشور، تعدد نهادهایی که به عنوان مجری حل مسائل اجتماعی هستند و نگاه امنیتی‌سیاسی بخش آسیب‌های اجتماعی وزارت کشور را نام‌ برد.

وی در ادامه مدیکالیزه شدن (پزشکی شدن) نهاد اجتماعی در کشور را عنوان کرد و ذکر کرد که عمده تصدی‌گری مدیریت در حوزه‌های مسائل اجتماعی و حتی صاحب‌نظران این حوزه را پزشکان تشکیل می‌دهند. نگاه پزشکی که به فردی کردن مشکلات و عادی‌سازی مسائل اجتماعی به آنها مشروعیت می‌دهد.

لیلی ارشد نیز در صحبت‌های خود به بررسی و شرح وضعیت NGOها و سمن‌های فعال این زمینه و عدم رویکرد دولت در کمک‌رسانی به آنها پرداخت. وی در مورد مسائل کودکان، به خاک خوردن بیش از ۱۳ سال قانون حمایت از کودکان در مجلس اشاره کرد و عدم تلاش مجلس برای حل مسائل اجتماعی را غیرقابل قبول دانست.

فایل صوتی زیر را از دست ندهید.

دانلود

?mid=&wid=52131&sid=&tid=6966&rid=LOADED&custom1=engare - فایل صوتی نشست نقد مدیریت آسیب‌های اجتماعی - مدیکالیزه, محمد زاهدی اصل, لیلی ارشد, کودکان, سیاستگذاری اجتماعی, رضا امیدی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران, آسیب اجتماعی, NGO?mid=&wid=52131&sid=&tid=6966&rid=BEFORE OPTOUT REQ&t=1526933034992 - فایل صوتی نشست نقد مدیریت آسیب‌های اجتماعی - مدیکالیزه, محمد زاهدی اصل, لیلی ارشد, کودکان, سیاستگذاری اجتماعی, رضا امیدی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران, آسیب اجتماعی, NGO?mid=&wid=52131&sid=&tid=6966&rid=FINISHED&custom1=engare - فایل صوتی نشست نقد مدیریت آسیب‌های اجتماعی - مدیکالیزه, محمد زاهدی اصل, لیلی ارشد, کودکان, سیاستگذاری اجتماعی, رضا امیدی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران, آسیب اجتماعی, NGO

?mid=&wid=52131&sid=&tid=6966&rid=LOADED&custom1=engare - فایل صوتی نشست نقد مدیریت آسیب‌های اجتماعی - مدیکالیزه, محمد زاهدی اصل, لیلی ارشد, کودکان, سیاستگذاری اجتماعی, رضا امیدی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران, آسیب اجتماعی, NGO?mid=&wid=52131&sid=&tid=6966&rid=BEFORE OPTOUT REQ&t=1526934467638 - فایل صوتی نشست نقد مدیریت آسیب‌های اجتماعی - مدیکالیزه, محمد زاهدی اصل, لیلی ارشد, کودکان, سیاستگذاری اجتماعی, رضا امیدی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران, آسیب اجتماعی, NGO?mid=&wid=52131&sid=&tid=6966&rid=FINISHED&custom1=engare - فایل صوتی نشست نقد مدیریت آسیب‌های اجتماعی - مدیکالیزه, محمد زاهدی اصل, لیلی ارشد, کودکان, سیاستگذاری اجتماعی, رضا امیدی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران, آسیب اجتماعی, NGO

?mid=&wid=52131&sid=&tid=6966&rid=LOADED&custom1=engare - فایل صوتی نشست نقد مدیریت آسیب‌های اجتماعی - مدیکالیزه, محمد زاهدی اصل, لیلی ارشد, کودکان, سیاستگذاری اجتماعی, رضا امیدی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران, آسیب اجتماعی, NGO?mid=&wid=52131&sid=&tid=6966&rid=BEFORE OPTOUT REQ&t=1526935011169 - فایل صوتی نشست نقد مدیریت آسیب‌های اجتماعی - مدیکالیزه, محمد زاهدی اصل, لیلی ارشد, کودکان, سیاستگذاری اجتماعی, رضا امیدی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران, آسیب اجتماعی, NGO?mid=&wid=52131&sid=&tid=6966&rid=FINISHED&custom1=engare - فایل صوتی نشست نقد مدیریت آسیب‌های اجتماعی - مدیکالیزه, محمد زاهدی اصل, لیلی ارشد, کودکان, سیاستگذاری اجتماعی, رضا امیدی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران, آسیب اجتماعی, NGO

?mid=&wid=52131&sid=&tid=6966&rid=LOADED&custom1=engare - فایل صوتی نشست نقد مدیریت آسیب‌های اجتماعی - مدیکالیزه, محمد زاهدی اصل, لیلی ارشد, کودکان, سیاستگذاری اجتماعی, رضا امیدی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران, آسیب اجتماعی, NGO?mid=&wid=52131&sid=&tid=6966&rid=BEFORE OPTOUT REQ&t=1526935356132 - فایل صوتی نشست نقد مدیریت آسیب‌های اجتماعی - مدیکالیزه, محمد زاهدی اصل, لیلی ارشد, کودکان, سیاستگذاری اجتماعی, رضا امیدی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران, آسیب اجتماعی, NGO?mid=&wid=52131&sid=&tid=6966&rid=FINISHED&custom1=engare - فایل صوتی نشست نقد مدیریت آسیب‌های اجتماعی - مدیکالیزه, محمد زاهدی اصل, لیلی ارشد, کودکان, سیاستگذاری اجتماعی, رضا امیدی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران, آسیب اجتماعی, NGO

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد