دانش «مطالعات مردان» را جدی بگیریم.

زهره اسمخانی

0

طی سال های اخیر، با ورود دانش مطالعات زنان به برخی دانشگاه ها و مراکز حوزوی، متقاضیان زیادی اعم از زنان و مردان داشته است. هر چند مطالعات زنان، دانشی تک جنسیتی نیست که صرفا زنان را شامل شود اما ورود برخی مردان به این رشته در بیشتر موارد سئوال برانگیز بوده است.

هر چند ورود مردان به دانش مطالعات زنان می تواند انگیزه های متفاوتی داشته باشد اما شاید بتوان این مساله را از برخی جهات معطوف نبود و فقدان دانش «مطالعات مردان» دانست، چنانچه از ضرورت راه اندازی این دانش در جامعه امروز کمتر سخن به میان آمده است؛ در حالی که یکی از شقوق مطالعات جنسیت، مطالعات مردان را در بر می گیرد. ظرفیت، نیاز، ضرورت و لزوم راه اندازی دانش مطالعات مردان شاید هنوز در جامعه امروز ایرانی محسوس نشده است، اما مطالعات میدانی نشان می دهد سهم مردان در توصیه ها، آموزش ها، نقش پذیری فردی و خانوادگی و اجتماعی نادیده گرفته شده است.

نگاهی گذرا بر مخاطبین منابر وعظ، نصیحت، جلسات اخلاق و مشاوره، مشارکت بالای زنان را نشان می دهد؛ جامعه همواره بر نقش ها و مسئولیت های مادرانه و زنانه تاکید کرده و آموزش های فردی (عفت، حجاب، حیا، حسن معاشرت با همسر، پاداش زنان در اطاعت و فرمانبری از شوهران، نجابت، قانع بودن، تمکین، گذشت و عشق و محبت و مهروزی) مخاطب خود را صرفا زنان دانسته است. این در حالی است که سهم مردان از آموزش نقش های فردی (محبت به زن، اکرام، کمک به همسر در منزل، برآورده ساختن و سیراب نمودن عاطفی و مالی زن، حسن معاشرت، غیرت، عفت، حفظ نگاه، شرم، و…) نادیده گرفته شده و یا کمتر به آن توجه شده است.

جامعه امروز علاوه بر دانش مطالعات زنان، به مطالعات مردان نیازمند است تا تجربه زیسته مرد ایرانی و تصویر مرد ایرانی، آسیب ها، مسائل اجتماعی و فرهنگی ویژه مردان در جامعه ایران، شکل های زندگی مردان، مرام و مردانگی مردان ایران بازخوانی شود. مردان نیز باید سهمی از آموزش های تربیتی، اخلاقی در حوزه فردی و خانوادگی را داشته و به سمت آموزش های مردانه متناسب با نقش های پدرانه، همسرانه و نقش های دیگر سوق پیدا کنند، تنها زنان نیستند که باید مخاطب توصیه ها و نصایح برای پذیرفتن نقش های مادرانه، همسرانه و نقش های اجتماعی قرار گیرند، توجه به راه اندازی و شکل دهی دانش مطالعات مردان می تواند نیمی از مشکلات خانوادگی و اجتماعی جامعه امروز که مردان در آن مشارکت دارند حل نماید لذاست که بایسته است دانش مطالعات مردان را جدی بگیریم.

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد